BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

subPUR


Разработените от Milestone системи за дестилация под кипене duoPUR и subPUR, дават възможност на лабораториите да произвеждат свои собствени киселини с висока чистота при намалени разходи. Използван е оптимален метод за пречистване и приготвяне на реагенти с висока чистота. При този тип киселинна дестилация се използват безконтактни инфрачервени лампи за изпаряване на повърхностната течност при температура, обикновено 20° C под точката на кипене.

 

Основните характеристики и предимства включват:

 

  • Спестяване на до 90% от разходите за ултрачисти киселини
  • Висока производителност, до 200 ml/h
  • Кисилинна дестилация ‘On-demand’
  • Единична дестилация
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024