BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД и Пловдивски университет! Запазете датата 5 юни в календара си! Очаквайте подробности скоро!

PYRO Sulfate Ashing


Конфигурация PYRO Sulfate Ashing на микровълнова муфелна пещ е вариант на микровълнова система за опепеляване, при който пробите се изгарят в присъствие на сярна киселина. Излагането на лаборантите на киселинни изпарения е напълно елиминирано. Системата е проектирана за пълна безопасност на оператора, като изпълнява пълната програма по сулфатно опепеляване само за 1 час. Газовете получени  по време на нагряването на сярната киселина се отвеждат през кварцова тръба към кварцов приемен съд, където се  охлаждат и неутрализират.

 

Основните характеристики и предимства включват:

 

 • Висока производителност
  • Голяма работна площ на пещта - с капацитет до дванадесет стандартни тигела, с ширина 40 mm

 

 • Намалени разходи
  • Бърза скорост на нагряване - за 8 min от стайна до 1.000°C
  • Бързо опепеляване – минути вместо часове

 

 • Условия на работа
  • Не отделя топлина или миризми, благодарение на вградената отделителна система
  • Възможност за работа със всички типове тигели

 

 • Съответствие - Напълно в съответствие с ASTM, USP, SEMI и ISO
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024