BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Nautilus LIMS for Dynamic Discovery and R&D Environments


Thermo Scientific Nautilus LIMS система е създадена да отговори на нуждите на лаборатории, които извършват рутинни анализи.

 

Тя може да бъде адаптирана към всеки лабораторен комплекс, който провежда повтарящи се аналитични действия, свързани с проба, части от нея или група проби, обединени от общ признак. С постъпването на пробата, тя може да бъде разделена на няколко части, които да се разпределят в различни аналитични департаменти. От своя страна на това ниво могат да разделят за различен вид анализ. При цялото това разделение, всички показатели ще бъдат обединени и обвързани с една проба или един показател, в зависимост от дейността на лабораторията.

 

Пълна проследимост на всички процеси. Възможност за контрол на складова наличност и поддръжка на апаратура. Автоматизирано подаване на данни от извършени инструмемнтални анализи.

 

Подходящи за лаборатории, които се занимават с научно-изследователска дейност и внедряване на нови продукти, постоянен текущ контрол на акцизни стоки и други.

 

Thermo Scientific Nautilus LIMS намира специално приложение в съхранение и разработки на биологични материали. В това число био банкиране или по-полулярно на английски език Bio Banking. Това приложение е доказано стабилно и полезно, широко приложимо в лаборатории с тази дейност в целия свят. 

 

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024