BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Thermo Scientific Nicolet iS5N FT-NIR


Инфрачервен спектрометър с Фурие трансформация за работа в близката инфрачервена област.  

 

Nicolet iS5N

  • Спектрален обхват: 11000-3800 cm-1
  • Спектрална резолюция: по-добра от 4 cm-1
  • Съотношение сигнал/шум: 10 uABS ( за по-малко от 1 минута)
  • Прецизност по дължина на вълната: 0.01 cm-1
  • Детектор: InGaAs
  • Делител на лъча (beamsplitter): CaF2
  • USB интерфейс за свързване с компютър. Управление със софтуер OMNIC. Вградени библиотеки и възможност за допълване и създаване на библиотеки. 
  • Външен филтър за проверка/квалификация на спектрометъра. 

 

Nicolet iS5 е подходящ за лаборатории за входящ контрол, контрол на качеството и за рутинни анализи в близката инфрачервена област.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024