BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

iCAP TQ ICP-MS


Защо тройно-квадруполен ICP-MS?

 

Тройно-квадруполните ICP-MS системи предлагат:

 • Превъзходно отстраняване на преченията, въз основа на селективна реакционна химия в колизионно/реакционната клетка (CRC)
 • Отстраняване на голям брой пречения, с комбинация от само два CRC газа
 • Ефективно подтискане на нежеланите странични реакции, при филтриране по маси преди CRC

 

Какви предизвикателства може да разреши тройно-квадруполния ICP-MS?

 

Тройно-квадруполните ICP-MS системи могат да:

 • Преодоляват пречения, причиняващи неочаквано компрометиране на пробата, като при As, Se, Cd и Hg
 • Подобряване границите на откриване
 • Гарантиране достоверността на получените резултати, независимо от типа на пробата

 

Защо да изберете iCAP TQe ICP-MS?

 

Thermo Scientific iCAP TQ ICP-MS гарантира, че вашата лаборатория може да отговори на променящите се регулаторни изисквания и позволява да изследвате развиващите се пазари, както и разширява границите на вашите изследвания. Използвайте превъзходните възможности тройно квадруполната технология за премахване на смущения, без да компрометирате стабилостта на откриване.

 • Непоколебимо отстраняване на пречения, дори при най-тежките матрици.
 • Най-ниските граници на откриване при анализ микроелементи, които се предлагат от цялата гама инструменти на Thermo Scientific.
 • Невероятна точност и повторяемост. Рутинни анализи на нива под-ppt.
 • Опростено разработване на методи, без значение от матрицата.
 • Иновативна RAPID технология на лещите с 90° отклонение на йонния път, с нулева поддръжка извън интерфейса.
 • Интелигентен избор на маса (iMS) позволява ефективно потискане на нежелани странични реакции, като същевременно подобрява чувствителността.
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024