BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Vanquish Horizon UHPLC


Thermo Scientific™ Vanquish™ Horizon UHPLC Integrated biocompatible system

Системата Thermo Scientific™ Vanquish™ Horizon UHPLC предлага изцяло нов стандарт във високотехнологичните течнохроматографски системи за работа при ултрависоко налягане.

 

Проектирана за високоефективната Thermo Scientific™ Accucore™ Vanquish™ C18 UHPLC колона, с 1.5 μm частици с твърда сърцевина, характеристиките на тази напълно биосъвместима система включват:

  • Работа при налягане до 1517 bar
  • Скорост на потока до 5 mL/min
  • Бинерна помпа с до девет различни комбинации от разтворители
  • Аутосемплер за 216 проби с вграден температурен контрол на поставките за проби, с изключително нисък пренос от проба в проба и с възможност за увеличаване броя на пробите до 8832 (23 ямкови плаки) чрез добавянето на модула за зареждане на проби
  • Температури до 120°C на отделението за колони и двурежимно термостатиране
  • Детектор на диодна матрица (DAD), UV-VIS детектор, флуоресцентен детектор, детектор за определяне на заредени частици в поток (CAD), масспектрометър

Системата е изключително подходяща за високонатоварени лаборатории, търсещи бързина на анализите и по-добро разделяне на аналитите, за анализ на аналити, изискващи биосъвместима система и при детекция с масспектрометър.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024