BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Серия Helios DualBeam


Thermo Scientific Helios DualBeam (сканиращ електронен микроскоп с плазма фокусиран йонен лъч) има четири различни вида йони в първичния лъч. 

Това дава възможност да се избере йон, който дава най-добър резултат за пробата, която се анализира и се използва, като пробоподготовка за СЕМ или ТЕМ, както и 3D охарактеризиране на материали.

 

Серия Helios DualBeam микроскопи са поредно поколение лидери двойнолъчеви микроскопи с индустриално приложение. Той е създаден, за да отговори на нуждите на производителите, като комбинира иновативна електронна колона Elstar с високо напрежение за постигане на изображения с висока резолюция и висок контраст. 

 

Лесно може да се премине от работа с аргон, азот, кислород и ксенон в рамките на 10 минути, без това да навреди на анализа.

 

Повечето от моделите работят с ксенонова плазма.

 

В зависимост от модела и конфигурацията, Helios DualBeam намира приложение при анализ на различни материали и попупроводници. Опционално наличните софтуери позволяват създаване на различни модели с детайлна 3D информация, прецизно фрагментиране на региони, които са специален интерес за анализ. 

 

 

 

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024