BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Върнете стария си апарат, производство на Thermo Fisher Scientific и вземете нов с отстъпка от 20%!

PerGeos Software за томография, порьозност, геология


PerGeos Software е софтуер за 3D визуализация, анализ и симулация.

 

Използвайки софтуера и данните, които могат да се извлекат, благодарение на него, специалистите и технолозите могат да анализират, симулират и визуализират 2D и 3D дигитален образец и по този начин да подобрят и/или оптимизират производството на даден продукт.

 

 

Софтуерът е уникално решение, което позволява да се решават различни задачи, свързани с един образец. Дали е в обастта на гелогията или арехеологията, може да получите 3D образ на вашата проба или участък от нея, който конкретно Ви интересува. 

Софтуерът дава бързи и прецизни отговори на Вашите въпроси.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021