BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Dionex Integrion HPIC System


Система Dionex Integrion HPIC

Интегрирана едноканална йонхроматографска система за анализ на йони във води и водни разтвори.

 

Възможност за подобряване на конфигурацията.

 

Възможност за работа със саморегенериращи се супресори и елуент генератори, което прави системите работещи без реагенти (RFIC).

 

Работа с кондуктометричен, електрохимичен, UV-VIS детектор.

 

Видове елуенти: KOH, LiOH, NaOH, Carbonate, Carbonate/Bicarbonate, MSA.

 

Подходящ за лабораториите, извършващи рутинен анализ, качествен контрол и научно-изследователска дейност.

 

Два йонни хроматографа Dionex Integrion могат да се обслужват от един аутосемплер.

 

С добавяне на софтуер Chromeleon (workgroup edition), с който могат да се управляват до четири системи, се получава система, коато може да извършва паралелен или последователен анализ на аниони и катиони.

 

  • Максимално налягане: 6000 psi;
  • Обхват на потока: 0.00 - 10.00 ml/min;
  • Обхват на сигнала на детектора: 0 - 15000 µS/cm

 

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024