BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

TSQ 9610 Тройно-квадруполни GC-MS/MS


Тройно-квадруполни GC-MS/MS системи Thermo Scientific™ TSQ™ 9610 

Тройноквадруполната GC-MS/MS система Thermo Scientific™ TSQ™ 9610 е замислена с идеята да покрие както текущите, така и бъдещите аналитични потребности на рутинните лаборатории.

Получавате висока чувствителност за повече анализи.

С присъща за системата устойчивост и здравина, времето за поддръжка се свежда до минимум.

Изпитайте доволство от работа с технология, създадена с мисъл за оптимална производителност, посредством гъвкава разработка на методи и мощни инструменти за отчитане. С лесни за използване рутинни работни процеси се постигат качествени резултати навреме, всеки път.

При необходимост от повишаване гъвкавостта и производителността, се предлага възможност за пълно надграждане от основна до разширена конфигурация.

 

Непрекъснат анализ по-лесно и по-надеждно от всякога, в съответствие с най-взискателните изисквания.

  • Увеличете производителността на инструмента до безпрецедентни нива с патентованата технология NeverVent™.  Използвайки единствения в индустрията вакуумен интерфейс (VPI), с възможност за вадене на йонния източник (ExtractaBrite) и смяна на колоната без развакуумиране на системата, повишавате продуктивността и намалявате времето, нужно за извършване на рутинни операции.
  • Постигнете безпрецедентна устойчивост към сложни матрици с уникалния йонен източник Advanced Electron Ion source (AEI). Новият AEI прави много по-лесно справянето с най-предизвикателните приложения, като повишава чувствителността многократно.
  • Улеснена настройка на системата (Tune) посредством напълно автоматизирания инструмент SmartTune.
  • Ускорете и улеснете разработването на методи с интуитивните инструменти AutoSIM и Time-SIM (t-SIM).
 
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024