BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Колони за анализ на аниони и катиони


Колони за анализ на аниони и катиони

 

Thermo Scientific Dionex предлага уникални колони за йонна хроматография, които могат да решат всяка аналитична задача за разделяне  и анализ на йони. Налични са пълна гама Thermo Scientific Dionex IonPack колони за елуенти, като хидроксиди, карбонати, метансулфонова киселина и други. Голяма част от тях вече са налични в нов иновативен вариант с размер на частиците 4 µm. 

 

В зависимост от вида на анализа има различни видове предпазни и аналитични колони за разделяне:

 

  • Концентрационни колони;
  • Амино киселинни колони;
  • Въглеводородни колони;
  • Карбонатни, елуент анион обменни колони;
  • Катион обменни колони;
  • Хидроксид селективни анион обменни колони;
  • Колони с обърната фаза;
  • Колони с размер на частиците 4 µm

 

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024