BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Antaris MX FT-NIR Analyzer


Antaris MX FT-NIR притежава всички технически характеристики на Antaris II FT-NIR с модул Оптично влакно.

  • Спектрален обхват: 12000-4000 cm-1 
  • Резолюция: 4 cm-1 
  • Точност по дължина на вълната: ±0.03 cm-1 
  • Повторяемост по дължина на вълната: стандартно отклонение от десет измервания< 0.006cm-1 

Уредът се използва за on-line мониторинг на производствен процес, като се проследява изменение на даден компонент и/или получаване на нов компонент, и/или смесване. Може да се провери влажност или да се проследи процес на сушене. Анализаторът може да работи с до 4 оптични влакна, всяко от които с дължина до 100 м. Всяко едно влакно може да осъществява самостоятелен и различен от останалите влакна контрол. Конфигурацията позволява разполагане на уреда в контролна база или зала, далеч от производството. Налични са различни видове влакна, като част от тях позволяват да се работи при екстремни температури и налягания, както и в агресивни среди.

Софтуерът за управление е Omnic и Result, което позволява обмен и обработка на данни с Antaris II FT-NIR. Възможно е разполагане в защитено пространство, изпълнение тип EX.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024