BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Анализ на почви и утайки


Анализът на микроелементи в почви, седименти, утайки и други твърди материали са важно приложение на елементния анализ. Този тип анализ е необходими за контрол над нивата на микроелемнти с хранителна стойност, както и на токсичните елементи в обработваемите земи. Осъществява се мониторинг и првенция на подземни води от замърсяване с токсични вещества извлечени от почвата. Становища относно бъдещото използване на земята или почистването на замърсената площадка са базирани на резултатите от проведените изпитвания. Следователно такива аналитични данни често могат да бъдат насоки и подкрепа на потенциално трудни и скъпи решения и следователно трябва да бъдат основани на сигурен и стабилен метод. За да отговорим на тези изисквания, предлагаме иновативни технологии от Thermo Fisher Scientific, като ICP-OES - Оптико-емисионни спектрометри с индуктивно свързана плазма, ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма и Елемент-анализатори Combustion OEA поради бързите им мултиементни аналитични характеристики. Киселинните екстракции или микровълново разлагане за най-често използваните техники за пробоподготовка при цитираните техники.Copyright © ACM2 2024