BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Общи Условия за Сервиз


I. Общи положения

 • С настоящите Общи условия за извършване на сервизни дейности (наричани по-нататък за краткост “Общи условия”) се уреждат взаимоотношенията между „АСМ2” ЕООД (наричано по-долу за краткост АСМ2) и съответния КЛИЕНТ, възлагащ сервиз в случаите, когато предварително не е договорено друго или обектът на сервизната услуга не е в гаранционен срок.
 • Гаранционното сервизно обслужване (гаранционен сервиз) е осигурено за потребителя, съгласно стандартните условия на производителя на апаратурата, като гаранционния срок е фиксиран в договора за доставка на оборудването.
 • Следгаранционното сервизно обслужване (извънгаранционен сервиз)  се осъществява по желание на клиента на база на сключен договор за сервиз или на повикване.
 • По смисъла на настоящите Общи условия „сервиз” е всяка дейност, при която се влага труд и се извършва диагностика и/или подмяна на резервни части, детайли, агрегати, възли, материали и/или консумативи и/или профилактика на система, собственост на Клиента, както и дейностите свързани с обучение на клиенти на АСМ2, разработване на аналитични методики и квалификация, респективно, реквалификация на оборудване.
 • По смисъла на настоящите Общи условия „система, собственост на КЛИЕНТА” е инструмент, възел, апарат, софтуерна система или комбинация от тук изредените, собственост на КЛИЕНТА или предоставени му за ползване на друго договорно или правно основание.
 • АСМ2 осигурява публичност, достъпност и актуалност на действащите Общи условия за извършване на сервизни дейности на своята Интернет страница, на адрес https://www.acm2.com, както и копие от Общите условия във всеки свой търговски или сервизен офис и при всеки от сервизните инженери.

ІІ. Приемане и Възлагане на сервиз.

 • Заявяването на сервиз се извършва чрез неотменима писмена Заявка за сервиз, единствено от отговорно лице, посочено от КЛИЕНТА.
 • Сервизният център приема заявки за ремонт, диагностика, верифициране и/или квалифициране на аналитични системи, както и оказване на методична помощ на потребителите, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч. Заявките постъпили по електронните канали след края на работния ден се обработват на следващия такъв.
 • АСМ2 гарантира съдействие на клиента до 8 часа след получаване на неговата заявка по телефон, факс, e-mail  или друг електронен канал и посещение на сервизен инженер в границите на гр. София до 48 часа след обаждането. За сервизни посещения до 150 км от седалището на сервизния център минималното време за реакция е 48 часа след постъпване на заявката, а максималното – 72 часа, а за посещения с отдалеченост над 150 км от сервизната база, време на реакция от 48 часа след постъпване на заявката до 5 (пет) работни дни.
 • КЛИЕНТЪТ се задължава, при завеждане на заявка за сервиз, да посочи точното наименование и серийния номер на уреда, както и описание на възникналия проблем. При сервизно посещение да предаде на АСМ2 паролите за администраторски достъп до системите и техническата документация, съпътстваща системата.

ІІІ. Извършване на сервизни дейности. Допълнително възложени работи.
      Необходимост от допълнителни работи.

 • Необходимите резервни части, детайли, агрегати, възли, консумативи и материали за изпълнение на възложените сервизни дейности се доставят от АСМ2 за сметка на КЛИЕНТА в случаите, когато апаратът е извън гаранция.
 • В случай, че към датата на възлагане на сервиз складовете на АСМ2 не разполагат с определени резервни части, необходими за извършване на сервизната дейност - прогнозният срок за извършването му се удължава с разумен срок във времето, необходимо за доставка на съответните части до обекта на ремонта.
 • За периода на извършване на сервиза, АСМ2 няма задължение да предоставя на КЛИЕНТА заместваща система за временно ползване. КЛИЕНТЪТ няма право да отправя каквито и да било претенции пред АСМ2 за възстановяване на разходи по наемане на заместваща система, по време на срока на сервиза и във връзка със същия.
 • В случаите на извънгаранционен сервиз, ако в процеса на извършване на възложения ремонт, АСМ2 констатира нужда от извършване на допълнителен сервиз и/или подмяна на повредени части, които не са били отразени в съответната подписана Заявка за сервиз – АСМ2 следва да уведоми КЛИЕНТА за това и за вида, и прогнозна стойност на допълнителния необходим сервиз. В този случай, КЛИЕНТЪТ може да откаже извършването на допълнителен сервиз на своя отговорност, което удостоверява лично с подписа си в Заявката, но не по-късно от 3 (три) дни от уведомлението. В случай, че КЛИЕНТЪТ потвърди съгласието си за извършване на допълнителните сервизни работи, като потвърждението му се счита за валидно и когато е направено в устна форма (чрез телефон) и е отразено в Заявката – допълнителните работи, отразени в Заявката, се заплащат от КЛИЕНТА по ценовата листа на АСМ2, валидна към момента на извършване на съответните работи, освен, ако няма други уговорки.
 • КЛИЕНТЪТ се задължава, при отправена покана от страна на АСМ2, да се отзове за пряка комуникация (среща – разговор или телефонен разговор с отговорно лице) във възможно най-кратък срок, но не по-дълъг от 5 (пет) работни дни за съгласуване на допълнително възникналите въпроси по сервизни дейности.

ІV. Цена. Начин на плащане

 • АСМ2 извършва възложения сервиз (в т.ч. и допълнително възложените работи съгласно т.11) срещу заплащане от КЛИЕНТА, по цени за вложения труд, определени съгласно действащите към момента на сервизни дейности почасови тарифи на АСМ2, и за вложени резервни части (агрегати, възли, детайли) и материали (консумативи), определени съгласно цени на дребно на резервните части, съгласно ценоразписа на АСМ2 - валиден към момента на приключване на сервиза, респективно към датата на издаване на фактурата.
 • КЛИЕНТЪТ се задължава да заплати на АСМ2 стойността на сервиза, срещу издадена фактура в срок до 10 (десет) дни от нейното издаване, когато не е договорено друго условие.
 • При забава за плащане в сроковете по т.14, КЛИЕНТЪТ дължи на АСМ2 неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет десети процента) върху размера на дължимата сума за всеки просрочен ден до окончателното издължаване на сумата.
 • КЛИЕНТЪТ е длъжен да спазва стриктно условията и сроковете за плащане, като страните се съгласяват, че всички плащания на КЛИЕНТА към АСМ2 при условията на подписаната Заявка и настоящите Общи условия са безусловни и не подлежат на прихващане, опрощаване, отсрочване или разсрочване поради каквато и да било причина, освен ако страните не са подписали изрично писмено споразумение за това.

V. Приключване на сервизни дейности. Предаване на оборудването.

 • АСМ2 уведомява предварително КЛИЕНТА за датата на започване на сервиз по системата.

След извършването на възложената сервизна дейност, представителите на страните вписват в съответния Сервизен протокол своите констатации, относно изпълнението на възложените сервизни дейности, като при липса на забележки от страна на КЛИЕНТА се счита, че извършената сервизна дейност е приета без възражения от негова страна и същите удостоверяват това с подписите си.

VІ. Гаранции. Условия на гаранционната отговорност за извършени сервизни дейности.

 • АСМ2 гарантира качеството на извършения сервиз (вложен труд и вложени материали и части) за срок от 3 (три) месеца, считано от датата на приемането от КЛИЕНТА след извършени сервизни дейности, като в този срок и в случай на повреда, възникнала в резултат на некачествено извършени сервизни дейности и/или на вложени некачествени или неподходящи резервни части - разходите за тяхната подмяна са за сметка на АСМ2. Във всички случаи и извън посочените в предходното изречение задължения, АСМ2 не носи отговорност за пропуснати ползи и/или претърпени от КЛИЕНТА вреди. Предоставената от АСМ2 гаранция относно извършени сервизни дейности не е валидна при следните условия:
 • експлоатацията не е съобразена с изискванията, изрично указани в предоставените при покупката потребителски и/или сервизни наръчници и/или с писмените препоръки на АСМ2, направени по повод на извършени предходни сервизни дейности, или в друга връзка;
 • извършена модификация или трансформация, различна от оригиналната такава на производителя, при неспазване на изискуемите за това технически условия и процедури, или е извършена от неоторизирани за тази дейност лица;
 • по време на извършени предходни сервизни дейности в неоторизирани от производителя сервизи, което води до отпадане на гаранционната отговорност на АСМ2;
 • системата на КЛИЕНТА е била ползвана за цели, за които не е специално оборудвана и предназначена.
 • Производителят осигурява снабдяване на клиентите си с резервни части за срок от минимум 8 (осем) години след спиране на съответен модел оборудване от серийно производство.
 • АСМ2 гарантира за високата квалификация на своя сервизен и обслужващ персонал. Всеки един от работещите специалисти притежава висше образование в областта на органичната, неорганичната и аналитичната химия и/или други природни науки, има стаж в изследователска или контролна лаборатория и личен опит в хроматографските, масспектрометричните и спектрални техники. Сервизните инженери са преминали обучение в съответния сервизен център на фирмите производители за извършване на сервизна дейност, съгласно нормативните изисквания на производителя, правилата на Добрата Лабораторна Практика (GLP) и качествения стандарт ISO 9001:2015.

VІІ. Други условия

 • Всички уведомления между АСМ2 и КЛИЕНТА ще се смятат за надлежни и валидни, ако са изпратени чрез поща, куриер, факс или електронна поща, а в определени случаи съгласно настоящите Общи условия - и по телефон, на адресите и данните за контакт, посочени в съответната Заявка. Всяка от страните е длъжна да уведоми своевременно (но не по-късно от 3 (три) дни) другата страна за настъпила промяна в така посочените данни за контакт, в противен случай изпратените известия ще се считат получени от страната, до която са адресирани и ще пораждат правните последици, свързани с получаването.
 • Споровете между страните по съответната Заявка и по настоящите Общи условия за сервиз, включително споровете, породени или отнасящи се до тълкуването, недействителността, изпълнението или неизпълнението, както и споровете за попълване на празноти или приспособяването на отделни клаузи или на условията в цялост към нововъзникнали обстоятелства, следва да бъдат решавани чрез непосредствени преговори и постигане на споразумение. В противен случай, при не постигане на съгласие – всички спорове следва да бъдат отнасяни за разрешаване от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата, съобразно неговия Правилник за ускорени производства.

Сервизен център:

Лице за контакт: Анелия Киркова - Координатор сервиз

Тел.:    (02) 859 21 03
(02) 859 21 30
Факс:  (02) 958 28 18
e-mail: service@acm2.com

Сервизна база:
1407 София,
бул. Черни връх № 152

 

Настоящите Общи условия са утвърдени от Управителя на “АСМ2” ЕООД и са в сила, считано от 01.01.2019 г.


Copyright © ACM2 2024