Най-лесният начин за трансфер на методи в течната хроматография


В научната литература терминът „трансфер на метод“ често се използва, когато методът се прехвърля от една хроматографска колона на друга, с цел ускорение на анализа. Трансферът става от стандартна HPLC колона с частици > 3 µm и вътрешен диаметър 4,6 mm до UHPLC колона с размер на частиците < 2 µm. Макар че това е общоприетото определение за „трансфер на метод“, не е единственото значение на термина. По-често в рутинните и фармацевтичните лаборатории под „трансфер на метод“ се разбира прехвърляне на валидирана методика на друг течнохроматографски апарат.

В този случай при трансфера колоната остава същата, но HPLC системата може да се промени, в зависимост от наличните инструменти в лабораторията. Основните параметри, влияещи при трансфера са мъртвия обем на системата, предварителното нагряване на елуента, начина на термостатиране на колоната, както и обема и размера на капилярите, преди и след колоната. Новата система Thermo Scientific ™ Vanquish ™ Core HPLC е създадена, за да направи прехвърлянето на методи по-лесно от всякога. За да постигне това, Vanquish Core предлага някои уникални функции:

  • Софтуерно настройващ се „gradient delay volume“, за да съответства физически на първоначално използваната система
  • Персонализирана програма за инжектиране за решаване на всякакви проблеми, произтичащи от неравномерен обем. Това може да се случи, ако оригиналната система има значително по-висок обем на дисперсия преди колоната и ако пробата е разтворена в силни органични разтворители (по-силни от началния елуент)
  • Многобройни режими на термостатиране на колоните, както и опции за предварително нагряване, за да имитират условията на първоначално използваната система.
  • Различни обеми клетки за детектора

Повече информация можете да намерите ТУК.