Елиминиране на фалшиво положителни резултати с помощта на TQ-ICP/MS


През последните години наблюдаваме промяна в технологията за анализ на микроелементи с помощта на масспектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-MS). Появата на тройно квадруполната ICP-MS (TQ-ICP-MS) предоставя по-добра селективност при отстраняване на пречения, в сравнение с единично квадруполната (SQ-ICP-MS) с колизионна клетка.

TQ-ICP-MS води до пълно елиминиране на фалшиво положителни резултати за елементи като As, Se, Cd и Hg. Отпада необходимостта от повторен анализ в случаите, когато не сме сигурни в получените резултати.

TQ -ICP-MS технологията все още се възприема като твърде сложна техника за натоварена лаборатория, извършваща анализ на храни или отпадъчни води. Това се дължи на мисленето, че тройно квадруполните ICP-MS инструменти са не само висока инвестиция, но и необходимост от повече пространство, наличие на реакционни клетъчни газове, като токсичния, корозивен и запалим амоняк (NH3). Привидно по-дългите времена за анализ допълнително придават вид за по-голяма, но необоснована сложност. Натоварените лаборатории могат да се възползват напълно от предимствата на TQ-ICP-MS технологията.

Най-новото допълнение към ICP-MS серията на Thermo Scientific™ iCAP™  -  Thermo Scientific™ iCAP™ TQe ICP-MS, е създаден да отговори на нуждите и изискванията на натоварените лаборатории в областта на приложните анализи.

При съчетаване на тройно квадруполен масанализатор с ефективни газове, като хелий (He) и кислород (O2) се постига успешно отстраняване на пречения (например, премахване на фалшиво положителни резултати за As и Se, в следствие на ефекта от заредени редкоземни йони), като всичко това води до по-кратко време за анализ.

Освен че системата може да превключва бързо в режим на работа с He и O2, то тя може да работи и за приложения само в режим O2, което позволява възможно най-бързия анализ без смущения и пречения.

Храни Като пример за възможностите при режим на работа на TQ-ICP-MS само с O2, моля разгледайте приложението, което демонстрира анализа на 37 елемента в 18 различни проби от храна - ТУК
Бележка по приложение Научете повече за новия начин за количествено определяне на следи от метали с iCAP TQe ICP-MS и вижте как това може да помогне за повишаване на производителността и качеството на данните от Вашия анализ - ТУК

 

Повече за Thermo Scientific™ iCAP™ TQe ICP-MS може да прочетете ТУК