Портативни анализатори за идентификация


Thermo Scientific и АСМ2 предлагат решения за бърза идентификация във фармацевтичното производство и при контрола на качеството. Може да се извършва идентификация и количествен анализ на входящи суровини, междинни и крайни продукти и то в рамките на няколко секунди.

microPHAZIR RX Analyzer

Портативен анализатор за работа в близката инфрачервена област – microPHAZIR RX Analyzer

Бърза идентификация и/или количествен анализ на входящи суровини или продукти по метода на близката инфрачервена спектроскопия (NIR). Пробата може да се анализира в лабораторията или в склада, директно в контейнера, в който се намира. Извършва се анализ и през опаковка. Отговаря на регулаторните изисквания за фармацевтичен анализ и контрол.

TruScan RM Analyzer

Портативен Раман анализатор – TruScan RM Analyzer

Идентификация и количествен анализ на входящи суровини и продукти по метода на Раман спектроскопията. Определяне качеството на различни субстанции и материали в рамките на няколко секунди. Вградени библиотеки, както и възможност за създаване на такива. Софтуер за съхранение на данни на външен компютър. 

IonicX Portable XRF Analyzer Портативен анализатор на йони – IonicX Portable XRF Analyzer.

Анализатор на соли (йони) без или с минимална пробоподготовка. Определяне на входящи суровини до 2 минути. Идентификация на основата на рентгено-флуоресцентна спектроскопия. Високо качество на анализа за кратко време. Анализират се NaCl; KCl; MgCl2; CaCl2 и NaOH

За повече информация ТУК