ACM2 - Фирмен профил


Фирма АСМ2 ЕООД е основана през 1997г. и предлага доставка, инсталиране и сервизно обслужване на аналитична и измервателна апаратура, доставка на лабораторни консумативи и аксесоари, както и обучение на клиенти в теоретичен и практически аспект, разработване, валидиране и внедряване на конкретни методи за анализ и др.

АСМ2 ЕООД е оторизиран дистрибутор за България на Thermo Scientific - част от Thermo Fisher Scientific, водещ световен производител на инструментална лабораторна техника. Основните групи продукти на Thermo Scientific, са:

 • Хроматографска апаратура: Газхроматографски (GC), Йоннохроматографски (ІС) и Високоефективни течно-хрматографски системи (HPLC) с различни конфигурации. Хроматографски колони и консумативи, системи за пробоподготовка и аксесоари;
 • Масспектрометрия: Масспектрометри за хроматографски апарати (GC/MS и LC/MS), магнитносекторни, изотопни и мултиколекторни масспектрометри;
 • Апаратура за спектрален анализ: UV/VIS спектрофотометри, Инфрачервени и Раман спектрометри, ЯМР спектроскопи, NanoDrop спектрофотометри;
 • Апарати за елементен анализ: Атомно-абсорбционни спектрометри, ICP и ICP/MS спектрометри за определяне на елементен състав в различни матрици,Елемент анализатори, Автоматизирани дискретни анализатори за колориметрични, ензимни и електрохимични измервания;
 • Рентгено-структурен анализ: Рентгено-флуоресцентни (XRF), рентгено-дифракционни (XRD) и оптико-емисионни (OES) спектрометри;
 • Лабораторни информационни системи, LIMS.

АСМ2 ЕООД е оторизиран представител за България и на следните фирми:

 • Erweka GmbH - Тестери за фармацевтичен анализ и развойна дейност;
 • Elga LabWater - Системи за пречистване на вода;
 • PEAK Scientific - Газ генератори за азот, водород и въздух;
 • LabTech - Общо лабораторно оборудване;
 • Milestone Srl - Микровълнови системи за пробоподготовка и живачни анализатори;

От началото на 2004 г. фирма АСМ2 ЕООД притежава сертификат за управление на качеството на предлаганите услуги, съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2015.