Масспектрометри с индуктивно свързана плазма ICP/MS


ELEMENT2 - Той е апарат за определяне на елементи в комплексни матрици без наличие на интерферентни пречения.
ELEMENT XR - уникална детекторна система, комбинираща двоен SEM с фарадеев детектор
iCAP RQ Квадруполен ICP/MS - разработен с новаторски технологии, за анализи изискващи високоефективност съчетана с изключителна надеждност и гъвкавост.
iCAP TQ Троен Квадруполен ICP/MS - безпроблемно да преминат от инструментите си Single Quadrupole-ICP-MS към Triple Quadrupole с Thermo Scientific ™ Qtegra ™