Инфрачервени спектрометри с Фурие трансформация FT-IR > Nicolet iS5N FT-NIR Spectrometer


Nicolet iS5N FT-NIR Spectrometer


Nicolet iS5N FT-NIR Spectrometer
Конфигурация: CaF2 оптика, CaF2 beamsplitter, динамично подравняващ се интерферометър, USB интерфейс, спектрален обхват 11000 -3800 см-1, точност по дължина на вълната 0.01 см-1.
Предназначения: подходящ за работа в близката инфрачервена област, както в лабораториите, обслужващи качествен контрол, така и за научно-изследователни цели
Преимущества: лесен за управление, бързо сканиране, лесна възможност за съвместяване с голям брой аксесоари.

Повече информация