Йонна хроматография > Dionex Integrion IC System HPIC RFIC


Dionex Integrion IC System HPIC RFIC
Интегрирана едноканална йонхроматографска система за анализ на йони във води и водни разтвори. Възможност за подобряване на конфигурацията. Възможност за работа със саморегенериращи се супресори и елуент генератори, които прави системи – работещи без реагенти (RFIC).
Работа с кондуктометричен, електрохимичен, UV-VIS детектор
Видове елуенти: KOH, LiOH, NaOH, Carbonate, Carbonate/Bicarbonate, MSA
Подходящ за лабораториите, извършващи рутинен анализ, качествен контрол и научно-изследователска дейност.

Повече информация