Йонна хроматография > Dionex Aquion IC System


Dionex Aquion IC System
Интегрирана едноканална йонхроматографска система за анализ на йони във води и водни разтвори. Подходяща за лаборатории, осъществяващи рутинен анализ. Възможност за обслужване на две системи от един аутосемплер, което позволява паралелен анализ на аниони и катиони.

Повече информация