Йонна хроматография > Dionex ICS6000


ICS6000


Висок клас модулна, йонхроматографска система. Възможност за двуканална конфигурация за едновременен анализ на аниони и катиони във води и водни разтвори. Възможност за добавяне на супресори и генератори на елуенти за достигане на анализ без допълнителни реагенти (RFIC)
Работа с кондуктометричен, електрохимичен, UV-VIS детектор
Видове елуенти: KOH, LiOH, NaOH, Carbonate, Carbonate/Bicarbonate, MSA
Подходящ за лаборатории с висока натовареност, контрол на качеството, научно-изследователска дейност.

Повече информация