Спектрометри за ядрено-магнитен резонанс ЯМР


PicoSpin 45
PicoSpin 80