Газова Хроматография


Газови хроматографи серия TRACE 1300
Предлага най-гъвкавата, на модулен принцип, GC платформа на пазара, създавайки нова ера в GC технологиите.
Газов Хроматограф TRACE GC Ultra
Проектиран за да бъде лесно конфигуриран с до два инжектора и до три детектора.
Системи за мултидименсионална газова хроматография
Thermo Scientific™ TRACE GCxGC Газхроматографската система е конфигурирана със специална настройка, състояща се от две колони, показващи различни физични свойства за преодоляване на ограниченията на конвенционалните GC методи.
Системи за ултрабърза газова хроматография
UltraFast TRACE GC Ultra драстично увеличава производителността на лабораторията и намалява времето за анализ на пробите.
Аутосемплер TriPlus RSH
Thermo Scientific™ TriPlus RSH аутосемплерът се отличава с роботизирана работа с пробата. Автоматизирането на целия работен процес, от вземането на пробата до инжектирането, увеличава прецизността и възпроизводимостта, и дава гъвкавост и производителност в пробовземането за GC и GC-MS.
Аутосемплер TriPlus 300 за Headspace
Thermo Scientific™ TriPlus 300 Headspace аутосемплерът е подходящ за определяне на летливи съединения с висока производителност.
Аутосемплер AI/AS 1310
Thermo Scientific™ AI/AS 1310 аутосемплерът е оптималният избор за автоматизирано инжектиране на течни проби в газовата хроматография.
Аутосемплер TriPlus 100 LS
Thermo Scientific™ TriPlus 100 LS Liquid Autosampler е роботизиран аутосемплер за инжектиране на течни проби, включително и големи по обем, за висока производителност в GC и GC-MS анализите.