Газова Хроматография


Газови хроматографи серия TRACE 1300
Предлага най-гъвката GC платформа на пазара, с уникална модулност с "мигновенно свързване" за лекота на
използване и представяне, създавайки нова ера в GC технологиите."
Газов Хроматограф TRACE GC Ultra
Проектиран за да бъде лесно конфигуриран с до два инжектора и до три детектора.
Системи за мултидименсионална газова хроматография
Thermo Scientific™ TRACE GCxGC Газхроматографската система е конфигурирана със специална настройка, състояща
се от две колони, показващи различни физични свойства за преодоляване на ограниченията на конвенционалните
GC методи.
Системи за ултрабърза газова хроматография
UltraFast TRACE GC Ultra драстично увеличава производителността на лабораторията и намалява времето за анализ
на пробите.
Аутосемплер TriPlus RSH
Thermo Scientific™ TriPlus RSH аутосемплерът се отличава с роботизирана работа с пробата за гъвкаво
автоматизирано пробовземане за изключителна производителност в GC и GC-MS анализите.
Аутосемплер TriPlus 300 за Headspace
Thermo Scientific™ TriPlus 300 Headspace аутосемплерът предлага определяне на летливи съединения с висока
производителност, както и надежни операции с ненадмината гъвкавост.
Аутосемплер AI/AS 1310
Thermo Scientific™ аутосемплерът AI/AS 1310 е оптималният избор за пробовземане на течни проби в газовата
хроматография.